ALGEMENE VOORWAARDEN.

Algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder nummer 60461519

Berkers Tuinen
Fitissingel 86
5754 CB Deurne
06-23855335
inf0@berkerstuinen.nl

Artikel 1 Definities
In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
Berkers Tuinen: De gebruiker van de algemene voorwaarden.

*  Opdrachtgever: Iedere natuurlijke of rechtspersoon, die aan Berkers Tuinen opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden
en/of het leveren van goederen.
*  Overeenkomst: De overeenkomst tot het verrichten van hovenierswerkzaamheden door Berkers Tuinen.
*  Aangenomen werk: Het verrichten van werkzaamheden, welke tussen opdrachtgever en Berkers Tuinen zijn overeengekomen
tegen een van tevoren vastgesteld totaalbedrag.
Tenzij uitdrukkelijk anders is aangegaan.
*  Uurloon: De vergoeding voor het verrichten van diensten gedurende de tijd van één uur door één persoon.
Aan de opdrachtgever wordt het totaal aantal uren in rekening gebracht dat men voor hem werkzaam is geweest,
met inbegrip van de tijd voor verplaatsing naar en van het werk.
*  Levende materialen: biologische producten en artikelen die verzorging en onderhoud nodig hebben om in leven te blijven en/of tot ontwikkeling te komen.
*  Zand, grond, teelaarde en compost.
*  Dode materialen: alle overige producten en materialen.

Artikel 2 Algemeen
*  Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Berkers Tuinen en een opdrachtgever waarop Berkers Tuinen
deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
*  De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Berkers Tuinen,
voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
*  De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
*  Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen
van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Berkers Tuinen en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe
bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de
strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes
*  Voordat een offerte wordt uitgebracht, heeft Berkers Tuinen de plicht zich op de hoogte te stellen van alle met de uitvoering van het werk
verband houdende relevante informatie en heeft de opdrachtgever de plicht Berkers Tuinen deze informatie te verstrekken.

*  Alle aanbiedingen en offertes zijn schriftelijk, vrijblijvend en geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders is aangegeven.
*  De offerte bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de te leveren goederen en/of te verrichten
werkzaamheden op basis van de in het eerste lid door de opdrachtgever aan Berkers Tuinen verstrekte informatie.
Deze omschrijving moet voldoende gedetailleerd zijn om een goede beoordeling van de offerte door de opdrachtgever mogelijk te maken.
*  Berkers Tuinen is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk
binnen 30 dagen worden bevestigd, tenzij anders aangegeven.
*  De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege,
alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
*  Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Berkers Tuinen daaraan niet gebonden.
De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Berkers Tuinen anders aangeeft.
*  Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

 Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst
*  Berkers Tuinen zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
*  Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Berkers Tuinen
het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
*  De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Berkers Tuinen aangeeft dat deze noodzakelijk zijn
of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst,
tijdig aan Berkers Tuinen worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan
Berkers Tuinen zijn verstrekt, heeft Berkers Tuinen het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de
uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
*  Berkers Tuinen is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Berkers Tuinen is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste
en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Berkers Tuinen kenbaar behoorde te zijn.
*  Indien door Berkers Tuinen of door Berkers Tuinen ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de
locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die
medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
*  Opdrachtgever vrijwaart Berkers Tuinen voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden
en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

 Artikel 5 Wijziging van de overeenkomst
*  Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten
werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
*  Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed.
Berkers Tuinen zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
*  Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Berkers Tuinen de opdrachtgever
hierover van tevoren inlichten.
*  Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Berkers Tuinen daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de
overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
*  In afwijking van lid 3 zal Berkers Tuinen geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van
omstandigheden die aan Berkers Tuinen kunnen worden toegerekend.

 Artikel 6 Prijswijzigingen
*  Bij de uitvoering van eenmalige werkzaamheden als mede bij de onderhoudswerkzaamheden is Berkers Tuinen gerechtigd
tussentijds wijzigingen in de prijs respectievelijk prijsdelen aan te brengen. Dit geldt ten gevolge van wijzigingen in de CAO alsmede van
wijzigingen in de sociale lasten die voor de branche gelden dan wel als gevolg van wetten of besluiten of beschikkingen van overheidswege.
Verder kunnen wijzigingen in het kostenniveau van brandstof tussentijds worden doorgevoerd.
Wijzigingen met betrekking tot loonkosten zullen in de regel slechts twee maal per jaar en wel per 1 juli en/of per 1 januari worden
doorgevoerd op het moment dat die wijzigingen optreden.
*  In afwijking van hetgeen gesteld is in lid 1 geven wijzigingen in belastingtarieven,
invoerrechten en soortgelijke wetten/besluiten en beschikkingen van overheidswege, ook bij eenmalige werkzaamheden en in het eerste jaar van de overeenkomst,
recht op aanpassing van de overeengekomen prijs.

 Artikel 7 Leveranties
*  Alle leveranties welke door Berkers Tuinen geschieden, worden – voor zover deze geen onderdeel vormen van een aanneming en derhalve in de prijs
daarvan zijn begrepen – in rekening gebracht onverminderd de verschuldigde vergoeding voor vervoer, verwerken en/of aanbrengen.
*  Berkers Tuinen staat in voor de soortechtheid van de door hem geleverde levende materialen, overeenkomstig de omschrijving in de offerte.
Berkers Tuinen zal zo zorgvuldig mogelijk toezien op een kwalitatief goede samenstelling van te leveren zand, grond, aarde, compost,
fundering- en/of verhardingsmateriaal. Dit alles met inachtneming van wettelijke bepalingen die hieraan gesteld zijnen afgestemd op de
bestemming respectievelijk het gebruiksdoel.
*  Voor de hergroei gedurende het eerstvolgende groeiseizoen van geleverde en door hem verwerkte levende materialen wordt door Berkers Tuinen,
mits de verzorging aan hem is opgedragen, ingestaan, tenzij er sprake is van uitzonderlijke weers- en/of terreinomstandigheden al
of niet in samenhang met tijdstip en/of termijn van overeenkomst dan wel sprake is van overmacht. Geringe afwijkingen in de her groei zijn hierin niet begrepen.
Onder geringe afwijkingen wordt verstaan tot maximaal 10% uitval. Het uitvalpercentage wordt bepaald door de prijs van de relevante geleverde producten.

 Artikel 8 Opzegging
*  Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen.
*  Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever,
heeft Berkers Tuinen recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies,
tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Berkers Tuinen zijn toe te rekenen.
Voorts is opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden.
De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan opdrachtgever.
*  Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Berkers Tuinen, zal Berkers Tuinen in overleg met
opdrachtgever zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden,
tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn.
*  Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Berkers Tuinen extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht.

 Artikel 9 Opschorting en ontbinding
Berkers Tuinen is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
*  Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
*  Na het sluiten van de overeenkomst Berkers Tuinen ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen
niet zal nakomen.
*  Voorts is Berkers Tuinen bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van
de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich
anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
*  Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Berkers Tuinen op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
Indien Berkers Tuinen de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
*  Berkers Tuinen behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

 Artikel 10 Uitvoerbaarheid van de opdracht
*  Gevolgen van weers- of tijdelijke terreinomstandigheden. Indien naar het oordeel van Berkers Tuinen de uitvoering van de
werkzaamheden ten gevolge van weers- of tijdelijke terreinomstandigheden niet op het tijdstip respectievelijk in de termijn zoals oorspronkelijk
in de overeenkomst voorzien kan worden uitgevoerd, heeft Berkers Tuinen het recht de werkzaamheden die daarop betrekking hebben te onderbreken
zolang die omstandigheden voortduren. Hierbij heeft Berkers Tuinen het recht de aanplant, nadat de omstandigheden zoals hierboven bedoeld zijn geëindigd
verder uit te stellen indien dit naar zijn oordeel in het kader van het instaan van de hergroei van geleverde levende materialen noodzakelijk is.
*  Overmacht aan de zijde van de opdrachtgever. Indien de overeengekomen werkzaamheden door overmacht bij de opdrachtgever tijdelijk,
ten hoogste drie maanden, niet of slechts ten dele kunnen worden uitgevoerd geeft zulks geen recht op vermindering van de overeengekomen totaalprijs voor die periode.
Indien de overmacht langer duurt dan de hierboven bedoelde termijn zullen de opdrachtgever en de opdrachtnemer overleg plegen over de totaalprijs die
zal gelden voor de resterende periode.
*  Onder overmacht aan de zijde van de opdrachtgever wordt niet verstaan de omstandigheid dat Berkers Tuinen de werkzaamheden
niet conform de overeenkomst kan uitvoeren omdat andere en/of voorbereidende werkzaamheden bij de opdrachtgever niet of niet tijdig zijn uitgevoerd.
*  Overmacht aan de zijde van Berkers Tuinen. Indien de overeengekomen werkzaamheden door overmacht bij Berkers Tuinen tijdelijk,
ten hoogste drie maanden, niet of slechts gedeeltelijk kunnen worden uitgevoerd neemt Berkers Tuinen onmiddellijk contact op met de opdrachtgever met als
doel een regeling te treffen voor vervangende uitvoering.

 Artikel 11 Transportrisico’s
Alle goederen en materialen worden vervoerd voor risico van Berkers Tuinen, tenzij anders is overeengekomen.

 Artikel 12 Oplevering
Onder oplevering tot aangenomen werk wordt verstaan de feitelijke oplevering aan de opdrachtgever.
Het werk wordt opgeleverd beschouwd als het geheel is uitgevoerd of geplaatst en daarvan aan de opdrachtgever uitdrukkelijk mededeling is gedaan.
Indien enig goed niet tegelijk met het gereedkomen van het werk geleverd kan worden, zal de oplevering toch kunnen geschieden,
desgewenst onder reservering door de opdrachtgever van een tussen hem en Berkers Tuinen daarvoor overeen te komen redelijk bedrag.

 Artikel 13 Betaling
*  Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Berkers Tuinen aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd.
Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
*  Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim.
Opdrachtgever is alsdan over het factuurbedrag of het niet betaalde gedeelte daarvan, aan Berkers Tuinen een rente verschuldigd ter hoogte van het wettelijk rentepercentage.
De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
*  Berkers Tuinen kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de
opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
*  Aan personen in dienst van Berkers Tuinen, die daartoe geen uitdrukkelijke volmacht hebben, kan niet bevrijdend worden betaald.

 Artikel 14 Kosten in geval van geen of niet-tijdige betaling
Alle kosten die voortvloeien uit geen of niet-tijdige betaling, zowel gerechtelijke komen ten laste van de opdrachtgever.

 Artikel 15 Eigendomsvoorbehoud
Alle door Berkers Tuinen geleverde goederen, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen,
tekeningen, enz., blijven eigendom van Berkers Tuinen totdat de opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met
Berkers Tuinen gesloten overeenkomsten is nagekomen.

Artikel 16 Klachten en wanprestaties
*  Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 10 dagen na voltooiing van de betreffende
werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Berkers Tuinen. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten,
zodat Berkers Tuinen in staat is adequaat te reageren.
*  Indien een klacht gegrond is, zal Berkers Tuinen de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels
voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
*  De verplichting tot betaling door de opdrachtgever wordt door het indienen van klachten niet opgeschort.
*  Klachten betreffende de uitvoering van het werk of de levering van goederen zijn niet ontvankelijk indien de opdrachtgever
niet de normale zorg die van hem mag worden verwacht na beëindiging van uitvoering van het werk of levering van de materialen in acht heeft genomen.

 Artikel 17 Aansprakelijkheid
*  Indien Berkers Tuinen aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
*  Indien Berkers Tuinen aansprakelijk is voor schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de door de
assuradeur van Berkers Tuinen te verstrekken uitkering, althans tot maximaal tweemaal het declaratiebedrag,
althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
De aansprakelijkheid van Berkers Tuinen voor directe schade is te allen tijde beperkt tot maximaal Euro 450.000,-.
*  Berkers Tuinen is aansprakelijk voor schade welke tijdens de uitvoering van de overeenkomst aan gebouw en inventaris,
personen of eigendommen van personen wordt toegebracht en die te wijten is aan nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen
van één of meerdere personeelsleden of zijn eventuele onderaannemers.
*  Berkers Tuinen is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
*  De eventuele aansprakelijkheid van Berkers Tuinen voor gebreken welke betrekking hebben op de geleverde materialen, is beperkt tot de voor het geleverde overeengekomen prijs.
Ten aanzien van geleverde dode materialen geldt dat de aansprakelijkheid van Berkers Tuinen niet verder reikt dan op basis van de garantiebepalingen van de leverancier mogelijk is.
Indien Berkers Tuinende identiteit van zijn leverancier aan de opdrachtgever kenbaar maakt is de opdrachtgever verplicht om deze als eerste aan te spreken,
teneinde vergoeding van de schade te verkrijgen.
*  Ten aanzien van leveranties van zand, grond, teelaarde en compost geldt dat Berkers Tuinen niet respectievelijk niet meer aansprakelijk kan worden
gesteld indien in het kader van een normale op- of verwerking van aanwezige grond bij de opdrachtgever vermenging is opgetreden.
*  De opdrachtgever vrijwaart Berkers Tuinen voor aanspraken van derden jegens haar indien zij schade veroorzaakt doordat door de opdrachtgever of
door derden die de opdrachtgever daartoe heeft aangewezen onvoldoende informatie is verstrekt welke, indien deze informatie wel bij Berkers Tuinen bekend ware geweest,
tot voorkoming of beperking van de schade had kunnen lijden.
*  De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet
of grove schuld van Berkers Tuinen of zijn ondergeschikten.

 Artikel 18 Afspraken door personeel
*  Afspraken of overeenkomsten met niet tot handelen bevoegde medewerkers van Berkers Tuinen binden deze laatste niet,
tenzij hij deze schriftelijk heeft bevestigd.
*  Als niet tot handelen bevoegde werknemers dienen in dit verband te worden beschouwd alle medewerkers die geen procuratie hebben.

Artikel 19 Onderhoudswerkzaamheden
Overeenkomsten tot het verrichten van onderhoud worden tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen aangegaan
voor onbepaalde tijd en kunnen door beide partijen schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van een termijn van drie maanden.

 Artikel 20 Milieuaspecten bij de uitvoering van de werkzaamheden
Onder in acht name van het bepaalde ten aanzien van zand, grond en teelaarde geldt:
– Berkers Tuinen zal zorg dragen voor een milieuhygiënisch verantwoorde verwijdering van de afval- en/of reststoffen die bij de uitvoering van zijn werkzaamheden vrijkomen.
– De afvalberging vindt plaats op kosten van de opdrachtgever. De kosten van de afvalberging zullen de afnemer, desgewenst separaat, in rekening worden gebracht.

 Artikel 21 Intellectuele eigendom en auteursrechten
Alle door Berkers Tuinen verstrekte stukken, zoals adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen enz.,
zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van
Berkers Tuinen worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

Artikel 22 Geschillen
*  De rechter in de vestigingsplaats van Berkers Tuinen is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is.
Niettemin heeft Berkers Tuinen het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
*  Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 Artikel 23 Toepasselijk recht
Op elke overeenkomst tussen Berkers Tuinen en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

 Artikel 24 Wijziging en vindplaats van de voorwaarden
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder nummer